فرایند تفکرو سیستم اعتقادی افراد خیلی زود رشد می کند تا از آن ها در برابر اضطراب و استرس ناشی از عدم قطعیت جهان محافظت کرده و کمک کند بدانیم چرا بعضی افراد در برابر اخبار دروغین آن قدر آسیب پذیر هستند.

چرا اخبار دروغ را به راحتی باور می کنیم ؟

به گفته محققان آمریکایی لازم است مغزاطلاعات تاییدکننده ای را دریافت کند تا نگرش فعلی فرد را به هماهنگی برساند، در واقع مغز بر اساس قابل قبول یا مخاطره آمیز بودن یک خبر، در مورد پذیرفتن، ردکردن یا به فراموشی سپردن آن تصمیم می گیرد، سرنخ پذیرفتن اخبار دروغ توسط مردم مربوط به پدیده ای است که به آن تایید متعصبانه می گویند و تمایل افراد به جست وجو و پذیرش اطلاعاتی است که باورهای فعلی آنها را تایید کرده و باورهای مخالف را انکار کرده یا پس بزند، بسیاری از این باورها و تعصبات در همان سال های اولیه زندگی که فرد تخیل را از واقعیت تمیز می دهد ،شکل می گیرند.

منبع : بهترینا